خصال

چون دلو مسافران چاهیم **** کان یوسف خوش خصال خواهیم

خصال

چون دلو مسافران چاهیم **** کان یوسف خوش خصال خواهیم

نویسندگان

مطلبی در شهریور ۱۳۹۲ ثبت نشده است