خصال

چون دلو مسافران چاهیم **** کان یوسف خوش خصال خواهیم

خصال

چون دلو مسافران چاهیم **** کان یوسف خوش خصال خواهیم

نویسندگان

مطلبی در مهر ۱۳۹۴ ثبت نشده است