خصال

چون دلو مسافران چاهیم **** کان یوسف خوش خصال خواهیم

خصال

چون دلو مسافران چاهیم **** کان یوسف خوش خصال خواهیم

نویسندگان

هنوز مطلبی توسط «امیرحسین عباسی» ثبت نشده است